Beyerdynamic Fox

USB- . 24 96 . - . : 70 - 20 000 . Mute , . USB 1 . -, , , Skype -.
595,82 .
: Beyerdynamic
:

^

 :
. (SPL): 97,5
 :
 : 20 - 20
 : USB
: USB
:
-
.. 220019 . . 32/94.
(.) 12