Sabian B8 Super Set ( 10" SPLASH, 14" HI-HATS,14" THIN CRASH, 16" THIN CRASH, 18" THIN CRASH, 20" RIDE )

Sabian B8 Super Set ( 10" SPLASH, 14" HI-HATS,14" THIN CRASH, 16" THIN CRASH, 18" THIN CRASH, 20" RIDE ) -
0,00 .
10 Splash
14 Hi-Hat
14 Crash
16 Crash
18 Crash
20 Ride
-
.. 220019 . . 32/94
(.) 12

. .